Pinzellades de Tortosa

Bloc sobre història de Tortosa

Posts Tagged ‘Vidal Franquet

La imatge del Portal de Vimpesol

leave a comment »

Portal de Vimpeçol. Vistes de Tortosa d’Anton van Wyngaerde (s.XVI)
El portal de Vimpesol es situaba a l’extrem nord de la ciutat, a l’actual barri de Remolins. Es una porta que ja es menciona a les Costums Scrites de Tortosa de l’any 1279. Es tractava d’un dels portals majors de la ciutat que donava sortida a Tortosa en direcció a Bítem, Tivenys i els pobles de l’esquerra de l’Ebre. És en aquesta porta on l’escultor Jaume Avella esculpeix en pedra la imatge del Portal de Vimpesol l’any 1412, al qual el clavari Joan Dalmenar va pagar-li 11 sous pel treball.
Fonts Consultades:
  • CARRERAS CANDI. L’Aljama dels Juheus de Tortosa. Barcelona, 1928.
  • VIDAL FRANQUET, JACOBO. Les muralles medievals de Tortosa. Ed. a cura de J. Vidal. Cooperativa Gràfica Dertosense. Tortosa, 2007.

Written by David Jiménez Fotografia

febrer 13, 2012 at 22:57

Edificis desapareguts (I): l’Hospital de Sant Llàtzer

leave a comment »

Hospital medieval.
Font: caballerosministriles.blogspot.com/
Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, L’hospital durant l’edat mitjana era una antiga casa d’acolliment per a pelegrins i pobres durant un temps limitat; també acollien, si estaven situats en ports de muntanya molt perillosos, als vianants que anaven de pas. En el cas del nostre hospital però , hem de situarlo en la primera definició, es a dir, com a casa d’acolliment. En efecte, en la documentació medieval apareix anomenada com a “Casa de Sen Lar” en la primera vegada que s’esmenta l’any 1338.

L’administració d’aquesta casa està molt relacionada amb l’hospital de la Santa Creu, però també amb la Universitat de la ciutat que hi realitzà diverses donacions per a la diverses reparacions ( porxo i teulada de la casa) o ampliacions (la cambra de la capella). Pel que respecta a la seva ubicació, sembla ser que la seva situació es triangularia entre els carrers Lamote de Grignon, Maria Rosa Molas, Enric d’Ossó i l’Avinguda Generalitat, segons les troballes arqueològiques realitzades al segle XIX.
Fonts Consultades:
VIDAL FRANQUET, J. Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva de la Universitat de Tortosa a la baixa edat mitjana. Biblioteca Abad Oliva. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008.

Per saber-ne més:

Written by David Jiménez Fotografia

Desembre 17, 2010 at 21:53

davidjimenezfotografiasite.wordpress.com/

La fotografia es una serie de detalles dirigidos magistralmente por la mente que observa

Fernando Cebolla

Social Media Manager / Online Marketing

Bloc d'Amics dels Castells i del Nucli Antic

Just another WordPress.com weblog

Viatge per Catalunya

Bloc sobre història de Tortosa